KARNET I

Opis KARNETU I  - W ramach KARNETU I zapewniamy (w czesnym):

 • Realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową
 • Naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 18 uczniów
 • Opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez doświadczonych pedagogów
 • Naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy 1, w poszerzonym zakresie, uwzględniającym zajęcia: kulinarne, skauting oraz eTwinning - sześć godzin tygodniowo
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w celu nadrobienia bieżących zalęgłości spowodowanych absencją uczniów na zajęciach
 • Naukę drugiego języka nowożytnego od klasy IV jako przedmiotu nadobowiązkowego
 • Opiekę psychologiczną, logopedyczną oraz pedagogiczną
 • Rozszerzoną edukację artystyczną: plastyczno-techniczną, rytmiczno-muzyczną oraz teatralną
 • Rozszerzoną edukację sportową:  Dragons’ Victory Club (taekwon-do), zajęcia taneczne
 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie dostosowanym do wieku dzieci)
 • Zajęcia dodatkowe: profilaktyka logopedyczna (klasa I), teatr, zajęcia plastyczne
 • Opiekę świetlicową w godzinach 7:00 – 8:15
 • II śniadanie dla dzieci – przygotowane przez wykwalifikowany personel własnej kuchni
 • Organizację licznych wyjść do teatru, muzeum itp., organizację wycieczek (koszt wyjść stanowi dodatkową odpłatność)
 • Organizację wymiany międzyszkolnej (kraje anglojęzyczne - koszty wyjazdów oraz pobytu stanowią  dodatkową odpłatność)
 • Organizację wyjazdów na wycieczki szkolne

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego