Misja szkoły

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji. Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.

Założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka i przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu.

  1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  2. Dobro i rozwój dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę.
  3. Szkoła inspiruje i zachęca do rozwoju osobistego ucznia, jego talentów i zainteresowań.

Każdemu dziecku stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Cechuje nas nowoczesne i twórcze podejście do nauki języków obcych.

Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje wrażliwość człowieka na otaczający go Świat.