Koła zainteresowań

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Koło Języka Angielskiego przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV-VI. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z języka angielskiego.

 

Cel zajęć:

 

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania), jak również bogactwa językowego (w zakresie leksykalnym i gramatycznym) poprzez kontakt z autentycznymi materiałami językowymi oraz przygotowanie uczniów do formy obowiązującej na konkursach przedmiotowych. Realizowany zakres materiału wykracza poza przewidzianą dla tego etapu edukacyjnego Podstawę Programową i nie ma na celu utrwalania wiadomości poznawanych aktualnie na zajęciach, a raczej ich uzupełnienie i poszerzenie o dodatkową literaturę. Dodatkowo u Uczniów rozwijana jest świadomość językowa i znajomość kultury krajów anglojęzycznych. Uczniowie osłuchują się z różnymi akcentami i intonacją, poznają wyrażenia potoczne i ćwiczą wymowę w formie najbardziej im przyjaznej.

 

Formy pracy:


Podczas zajęć Uczniowie rozwiązują zadania leksykalno-gramatyczne, czytają teksty sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, rozwiązują zadania ćwiczące rozumienie ze słuchu, a także tworzą krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Dodatkowo uczniowie mają możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę rozwiązując archiwalne testy konkursowe i biorąc udział w wewnętrznych konkursach wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Ze względu na dużą ilość kart pracy, każdy z Uczestników Koła zobowiązany jest posiadać segregator.

 

 

Termin: czwartek godz. 7:05 – 7:50
KOŁO PRZYRODNICZE

Koło Przyrodnicze przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV - VI. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach przyrodniczych i ekologicznych.


Cel zajęć:

Celem zajęć jest rozwijanie, poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, jak również rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi spotykanymi w życiu codziennym. Podczas zajęć Koła Przyrodniczego Uczniowie będą przygotowywać się do konkursów przedmiotowych. Realizowany zakres materiału wykracza poza przewidzianą dla tego etapu edukacyjnego Podstawę Programową i nie ma na celu utrwalania wiadomości poznawanych aktualnie na zajęciach, a raczej ich uzupełnienie i poszerzenie o dodatkową literaturę. Dodatkowo u Uczniów rozwijane są kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych.


Formy pracy:

Podczas zajęć Uczniowie prowadzą obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, zakładają hodowle, rozwiązują zadania przyrodnicze oraz testy konkursowe, czytają teksty źródłowe.


Termin: poniedziałek godz. 7:10 – 7:55KOŁO MATEMATYCZNE

Koło Matematyczne przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV-VI.

Cel zajęć:

Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie u Uczniów zainteresowania matematyką, rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniowskich, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej Uczniów, kształcenie u Uczniów umiejętności samodzielnej pracy z tekstem matematycznym, wdrażanie Uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, doskonalenie sprawności rachunkowej oraz przygotowanie Uczniów do konkursów matematycznych.

Uczniowie podczas zajęć pogłębią wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki, ugruntują zainteresowania matematyczne, rozwiną umiejętności samodzielnego uczenia się. Realizowany zakres materiału wykracza poza przewidzianą dla tego etapu edukacyjnego Podstawę Programową.

Metody pracy:

-podająca (pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz), eksponująca (wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne), problemowa (rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności), aktywizująca (gry dydaktyczne, dyskusje).

Tematyka zajęć:

1. Liczby naturalne, ułamki i liczby całkowite (działania na liczbach naturalnych i całkowitych, rachunek pamięciowy, poznanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczanie ułamka danej liczby, kolejność wykonywania działań, rola nawiasów, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, potęga o wykładniku naturalnym);
2. Podzielność liczb;
3. Liczby na co dzień (obliczanie upływu czasu, zamiana jednostek długości i masy, obliczenia związane ze skalą, odczytywanie informacji z rysunków, tabel, itp.);
4. Figury na płaszczyźnie (klasyfikacja trójkątów i czworokątów, rodzaje i własności kątów, suma miar kątów w trójkącie i czworokącie, obliczanie obwodów i pól wielokątów);
5. Figury przestrzenne (graniastosłup prosty - prostopadłościan i sześcian);
6. Zadania tekstowe, a w tym m.in. zadania wymagające znajomości prostych równań i nierówności;
7. Doświadczenia losowe, prawdopodobieństwo zdarzenia losowego;
8. Krzyżówki, łamigłówki;
9. Rozwiązywanie zadań konkursowych;
10. Gry i zabawy matematyczne.


Termin: środa godz. 7:10 – 7:55KOŁO HUMANISTYCZNE

Koło humanistyczne jest szansą na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu języka polskiego i wiedzy o kulturze dla każdego ucznia z klas IV - VI. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy czują się na siłach, by pogłębiać swoje umiejętności i poszerzać wiadomości o języku ojczystym.

Cel zajęć:

Podczas zajęć Uczestnicy poznają różnego rodzaju teksty - nie tylko literackie, lecz również popularnonaukowe i internetowe. Koło jest doskonałą okazją, by w przyjemny i przystępny sposób poszerzyć zasób swojego słownictwa, a także poznać różnorodność stylistyczną języka polskiego.

Istotnym aspektem koła humanistycznego jest przygotowanie Uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zaznajomienie z różnymi typami pytań testowych. Uzyskanie dobrych wyników w rywalizacji konkursowej będzie łatwiejsze dzięki rozwijanej w trakcie zajęć umiejętności uważnego i szczegółowego czytania. Częstszy kontakt z nieznanymi, często pozornie trudnymi do zrozumienia typami tekstów sprawi, że uczniowie chętniej i częściej podejmować będą aktywność czytelniczą. Koło humanistyczne jest również szansą na doskonalenie często niedocenianej, a niezwykle wartościowej umiejętności: kulturalnej, merytorycznej dyskusji. W formie gier i zabaw Uczestnicy zajęć koła ćwiczyć będą ustne użycie języka polskiego w najrozmaitszych sytuacjach życiowych.

W trakcie zajęć można utrwalić i doskonalić zasady pisania ujętych w podstawie programowej form wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem ich najistotniejszych elementów.


Formy pracy:


W trakcie zajęć Uczniowie pracują nie tylko indywidualnie - zwracając uwagę na staranność i dokładność, ale także w grupowo, ucząc się współpracy i odpowiedzialności za pełnione przez siebie funkcje. Chętni Uczniowie mogą ponadto spróbować się w roli koordynatora pracy i prowadzącego dyskusję moderatora.

Termin: wtorek godz. 7:10 – 7:55

 

KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV-VI. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z historii.

Cel zajęć:

Cele ogólne zajęć:

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych Uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia i historii codzienności, najbliższej człowiekowi i dalekiej od wielkich wydarzeń politycznych. Wpajanie poprzez to Uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowanie Uczniów do konkursów historycznych.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych,
 • Zachęcanie do poznawania literatury historycznej, promowanie czytelnictwa
 • Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,
 • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,
 • Poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy,
 • Zapoznanie Uczniów z filozofią historii (historiozofią), czyli nauką o sensie i istocie dziejów oraz historią historiografii - różnym pojmowaniem historii w różnych epokach, systemach politycznych, gospodarczych itd.
 • Pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
 • Kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
 • Rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,
 • Przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad historycznych,
 • Poszerzanie swojej wiedzy o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach,
 • Zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością,
 • Rozwijanie postawy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Kształcenie umiejętności wykorzystania różnych źródeł do odtworzenia faktów z dziejów np. lokalnych
 • Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się mapami, atlasami, planami miast
 • Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
 • Opracowanie i przygotowanie scenariuszy oraz scenografii uroczystości historyczno-patriotycznych
 • Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości.

Formy pracy:


 • Praca w grupie
 • Aktywne czytanie
 • Rozmowa nauczająca
 • Obserwacja w otoczeniu naturalnym - wycieczki ( np. miasto, region, muzeum, miejsca pamięci )
 • Gry dydaktyczne, inscenizacje
 • Burza mózgów Prace plastyczne np. plakaty, rysunki, komiks, ekspozycja
 • Uczeń w roli nauczyciela
 • Wywiady ze „świadkami historii”
 • Wywiady z mieszkańcami regionu Konkursy, krzyżówki, zagadki
 • Rozmowa nauczająca w oparciu o film ,słuchowisko, reportaż, zdjęcia,
 • Samodzielne gromadzenie materiałów i prezentacja wiedzy przez uczniów,
 • Analiza tekstów źródłowych, kartograficznych i ikonograficznych, praca z mapą, atlasem, kartami prac
 • Zajęcia w pracowni komputerowej

Środki i pomoce dydaktyczne


 • Teksty źródłowe, Mapy i atlasy historyczne, Źródła ikonograficzne , Karty pracy , Eksponaty i pamiątki historyczne , Filmy dokumentalne i fabularne o treściach historycznych , Programy i pokazy multimedialne , Zasoby internetowe , Foliogramy, słowniki i encyklopedie , Wspomnienia, fragmenty pamiętników i wywiady z uczestnikami wydarzeń historycznych , Zdjęcia wykonane przez Uczniów , Reportaże i słuchowiska

Termin: piątek godz. 7:10 – 7:55