Procedura współpracy z rodzicami

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie MENiS z dnia 26.II.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm. ).
  3. Rozporządzenie MENiS z dnia 7. IX. 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm. ).
  4. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
  5. Konwencja Praw Dziecka.

Procedura współpracy z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Victoria Center Primary School link do dokumentu w wersji PDF.