Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje

§ 36

1.      Organami szkoły są:

1)     Organ prowadzący szkołę,

2)     Dyrektor szkoły,

3)     Wicedyrektor szkoły,

4)     Rada pedagogiczna,

5)     Samorząd uczniowski.

§ 37

Organ prowadzący szkołę

1.      Organ prowadzący szkołę:

1)     nadaje szkole statut,

2)     powołuje i odwołuje dyrektora szkoły,

3)     powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły,

4)     ustala wysokość czesnego za naukę i wysokość innych opłat,

5)     zarządza majątkiem szkoły.

2.      Organ prowadzący szkołędecyduje (po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły) w sprawach:

1)     zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)     wynagradzania i premiowania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)     wewnętrznej organizacji szkoły.

3.      Do kompetencji Organu prowadzącego szkołę należy:

1)     zatwierdzanie uchwał rady pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

2)     rozstrzyganie ewentualnych sporów między radą pedagogiczną a dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły,

3)     rozpatrywanie odwołań uczniów bądź ich rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu,

4)     występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły w rejonie.

§ 38

Dyrektor szkoły

1.      Dyrektora szkoły powołuje Organ prowadzący szkołę, spośród kandydatów posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych.

2.      Do obowiązków dyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły oraz kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

1)     przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej, informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

2)     sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim, jeżeli samorząd funkcjonuje
w szkole,

3)     zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

4)     organizowanie współdziałania z rodzicami,

5)     dbałość o powierzone przez prowadzącego mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

6)     wnioskowanie do Organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły,

7)     udział w realizacji zarządzeń Organu prowadzącego szkołę oraz uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,

8)     okresowe informowanie Organu prowadzącego szkołę o wynikach jej działania,

9)     ustalenie formy organizacji oraz zasad finansowania doskonalenia zawodowego.

3.      Dyrektor szkoły ma prawo do:

1)     wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

2)     wnioskowania do Organu prowadzącego szkołę w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników szkoły,

3)     wnioskowania do Organu prowadzącego szkołę w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

4)     przyjmowania uczniów do szkoły,

5)     decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

6)     współdecydowania z Organem prowadzącym szkołę o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,

7)     wnioskowania do Organu prowadzącego szkołę w sprawie zmian w statucie,

8)     powołania (po uzgodnieniu z Organem prowadzącym szkołę) asystenta dyrektora, któremu może przydzielić część swoich zadań,

9)     reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

4.      Dyrektor szkoły odpowiada przed Organem prowadzącym szkołę za:

1)     poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,

2)     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

3)     bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

4)     prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej (w zakresie określonym przez pracodawcę) i uczniowskiej,

5)     bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5.      Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

1)     przez Organ prowadzący szkołę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

2)     na własną prośbę.

6.      W przypadku nieobecności dyrektora, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – nauczyciela zastępującego wyznacza Organ prowadzący.

Wicedyrektor szkoły

1.        Wicedyrektora szkoły powołuje Organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem opinii dyrektora szkoły, spośród kandydatów posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych oraz pełnienia nadzoru pedagogicznego.

2.        Do obowiązków wicedyrektora należy:

1)     pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

2)     udział w realizacji zarządzeń Organu prowadzącego szkołę oraz uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,

3)     ocena pracy nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w zakresie obowiązującym dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,

3.        Wicedyrektor szkoły ma prawo do:

1)     wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły, po akceptacji dyrektora szkoły,

2)     wydawania opinii dla Organu prowadzącego szkołę w sprawach dotyczących zatrudnienia i zwalniania pracowników szkoły,

3)     wnioskowania do Organu prowadzącego szkołę w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły,

4)     współdecydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

5)     współdecydowania z Organem prowadzącym szkołę oraz z dyrektorem szkoły o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,

6)     reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji
w sprawach dotyczących pełnionej funkcji związanej z nadzorem pedagogicznym.

4.                 Wicedyrektor szkoły odpowiada przed dyrektorem oraz Organem prowadzącym szkołę za:

1)     poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,

2)     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

3)     właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa rozwój kadry pedagogicznej, w tym w szczególności proces awansu zawodowego nauczycieli,

4)     przygotowanie, wprowadzenie i bieżącą kontrolę niezbędnych instrukcji, procedur oraz innej dokumentacji, w zakresie wymaganym przez właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołą niepubliczną,

5)     bezpieczeństwo powierzonych pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5.                 Wicedyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

1)     przez Organ prowadzący szkołę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, na wniosek dyrektora szkoły,

2)     na własną prośbę.

6.                 W przypadku nieobecności wicedyrektora, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej.

W przypadku dłuższej nieobecności wicedyrektora – nauczyciela zastępującego wyznacza Organ prowadzący, spośród kandydatów spełniających odpowiednie wymogi.

§ 39

Rada pedagogiczna

1.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

2.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.      W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

4.      Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady.

5.      Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

6.      Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.      Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)     uchwalenie regulaminu własnej działalności,

2)     zatwierdzanie planów pracy szkoły formalnie wnoszonych przez dyrektora,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)     ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,

5)     wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

6)     podejmowanie uchwały w sprawie wniosku do prowadzącego szkołę o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej drogą administracyjną,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z prowadzącym szkołę.

8.      Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1)     arkusza organizacyjnego szkoły,

2)     tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

3)     przydziału godzin nauczania i innych czynności nauczycieli.

9.      Rada pedagogiczna ma prawo wnioskować do Organu prowadzącego szkołę w sprawie zmian w statucie.

10.  W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej – sprawę rozstrzyga Organ prowadzący szkołę w ciągu 14 dni.

11.  Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin rady pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL.

§ 40

Samorząd uczniowski

1.      Uczniowie mogą tworzyć:

1)     na szczeblu klasy: radę klasową,

2)     na szczeblu szkoły: radę uczniowską.

2.      Do zadań rady uczniowskiej należy:

1)     przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego,

2)     występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

3)     gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

4)     wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

5)     proponowanie kandydata na opiekuna rady uczniowskiej.

3.      Rada uczniowska może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)     prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

4)     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4.      Samorząd szkolny ma prawo wnioskować w sprawie zmian w statucie szkoły do Organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem rady pedagogicznej.

5.      Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin rady uczniowskiej.

6.      Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić postanowienie rady uczniowskiej, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

7.      Rada uczniowska w uzgodnieniu z opiekunem może podjąć decyzję o zaprzestaniu działalności.