Rozdział X - Inne ważne ustalenia VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

1.                  W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji zgodnie z planem lekcji danego ucznia).

2.                  Pierwsza lekcja zaczyna się o godz.8.30 i trwa tyle samo, co pozostałe, czyli 45 minut.

3.                  Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut (przerwa śniadaniowa po drugiej lekcji 25 minut, przerwa obiadowa po 5 lekcji 70 min).

4.                  W okresie wiosenno-letnim, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać podczas przerw na zewnątrz budynków w towarzystwie nauczyciela.

5.                  Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub osobą upoważnioną przez dyrektora szkoły.

6.                  Zasady korzystania z pracowni komputerowych, sali gimnastycznej, biblioteki
i czytelni oraz świetlic szkolnych i szatni określają odrębne regulaminy.

7.                  W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, (jeżeli uczeń korzysta z telefonu komórkowego podczas zajęć, telefon zostaje skonfiskowany przez nauczyciela, dostarczony do dyrektora i odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego osobiście).

Regulamin szkoły jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu może być dokonywana w każdym roku po uwzględnieniu wniosków zespołu powołanego do oceny realizacji postanowień regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.