Rozdział VIII - Formalne reguły współżycia w szkole VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

Procedury lekcyjne

  • Podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy, unikają zachowań, które przeszkadzają innym (na ławce trzymają tylko pomoce do danej lekcji).
  • Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

Procedury inne niż lekcyjne

1. Nieobecności

  • Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym (dzienniczek). Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwsze zajęcia lub godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przypadku braku zwolnienia
    do końca danego miesiąca, nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
  • Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.
  • Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela.
  • O każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności niezwłocznie informowani są rodzice.
  • Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki przebywają w tym czasie pod opieką innych nauczycieli.

2. Strój szkolny

·        Każdy uczeń posiada mundurek szkolny, który ma obowiązek nosić w czasie zajęć oraz:

1)      uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2)      grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

3)      imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

·        Uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne niezagrażające zdrowiu
i bezpieczeństwu;

  • Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe.