Rozdział VI - Zasady postępowania członków społeczności szkolnej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem
i życzliwością, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.

2. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy, a w szczególności:

 • obecności i punktualności na zajęciach lekcyjnych,
 • rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
 • terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
 • terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie.

W związku z tym:

 • nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa przez nieprzemyślane czy nieodpowiedzialne zachowania,
 • niezwłocznie informują o zauważonych zagrożeniach zdrowia lub życia,
 • nie dopuszczają do aktów przemocy, bójek, agresji słownej,
 • nie używają wulgarnego słownictwa,
 • unikają sytuacji umożliwiających kradzieże.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni:

 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • otrzymywać pełną informację o postępach w nauce i problemach dziecka,
 • współpracować ze szkołą w przypadku trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka,
 • usprawiedliwiać na piśmie lub osobiście każdą nieobecność swego dziecka na zajęciach,
 • uczestniczyć w różnych formach i przejawach życia szkolnego.