Rozdział V - Zasady rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL - Rekrutacja do klasy I

TERMIN REKRUTACJI:

- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA

Nabór do końca lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

- REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA

Nabór od grudnia roku poprzedzającego do lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Nabór od marca do sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę (lub do wyczerpania dostępnych miejsc).

ZASADY REKRUTACJI:

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA dla uczniów oddziału „0”

Niepublicznego Polsko–Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO
lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest opinia wychowawcy grupy oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej.
 • Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły sporządzana według kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL, rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia
  o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców
  ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przedstawia dyrektor szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do końca miesiąca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 • W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę - wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA dla pozostałych uczniów

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej kandydata wypełniony przez wychowawcę klasy „O” oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej.
 • Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły sporządzana według kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL, rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia
  o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców
  ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przedstawia dyrektor szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do końca miesiąca sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę - wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa umowa o świadczenie usług edukacyjnych.