Rozdział IX - Nagrody i kary VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

Nagrody i wyróżnienia

1.      Za wyniki w nauce i dobre zachowanie uczniom szkoły przyznaje się nagrody
i wyróżnienia:

1)      wszyscy uczniowie klas I-III otrzymują na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe,

2)      uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskują na świadectwie średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymują nagrody książkowe,

3)      uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskują na świadectwie średnią ocen z zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania, otrzymują nagrody
w postaci „Dyplomu Wzorowego Ucznia” oraz książki.

2.      Rada pedagogiczna premiuje uczniów w ciągu roku szkolnego za:

1)      wzorowe zachowanie,

2)      aktywny udział w życiu szkoły,

3)      szczególne osiągnięcia.

3.      Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w postaci:

1)      gratulacji umieszczonych na gazetce szkolnej,

2)      zapisu w kronice szkolnej,

3)      pochwały udzielonej na apelu,

4)      odznaki typu: „Jestem koleżeński”, „Chętnie pomagam innym” itp.,

5)      listu gratulacyjnego do rodziców,

6)      listu pochwalnego dla ucznia.

4.      Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

5.      Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

6.      Szkoła prowadzi program „Star of the week”, mający na celu promowanie wyników
w nauce oraz właściwych postaw uczniowskich. Zasady premiowania uczniów zostały określone w regulaminie programu.

Kary

1.      W przypadku nieodpowiednich zachowań ucznia podczas zajęć lub przerw, nauczyciel może zastosować środki dyscyplinujące, takie jak:

1)      przydzielenie uczniowi dodatkowego zadania do wykonania – w określonym terminie, przy czym:

a)      zadanie takie nie podlega ocenie pozytywnej,

b)      niewykonanie zadania w wyznaczonym terminie powoduje wystawienie cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu, którego zadanie dotyczy,

c)      zadanie może być długoterminowe np. dodatkowy udział w projekcie, wykonanie pomocy dydaktycznej, udział w czynnościach związanych z organizowanymi imprezami,

d)      nauczyciel decyduje, gdzie zadanie ma być wykonane:

2)      czasowe wyłączenie ucznia z aktywnego udziału w lekcji (wyznaczenie odosobnionego miejsca w klasie celem wyciszenia); w takim przypadku uczeń ma obowiązek samodzielnie uzupełnić fragment zajęcia, z którego został wyłączony.

2.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego, poprzez:

1)      upomnienie lub naganę wychowawcy klasy,

2)      naganę wychowawcy klasy w obecności dyrektora szkoły i rodzica (opiekuna prawnego ucznia); w przypadku nieobecności powiadomionego rodzica (opiekuna prawnego ucznia) w podanym terminie, nagana zostaje udzielona,

3)      czasowe pozbawienie przysługujących uprawnień,

4)      upomnienie dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy,

5)      naganę dyrektora szkoły w obecności rodzica (opiekuna prawnego ucznia);
w przypadku nieobecności w podanym terminie powiadomionego rodzica (opiekuna prawnego ucznia), nagana zostaje udzielona.

3.      Nagan dyrektor szkoły udziela na wniosek wychowawcy klasy w oparciu
o udokumentowane uzasadnienie potrzeby udzielania takiej kary.

4.      Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.

5.      Od nałożonej kary rodzice ucznia (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się

w formie pisemnego uzasadnienia:

1)      do Organu prowadzącego szkołę – w terminie 2 dni od uzyskania informacji
o nałożonej karze (dotyczy kar w postaci nagan dyrektora),

2)      do dyrektora szkoły – w terminie 2 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze (dotyczy kary czasowego pozbawienia ucznia przysługujących mu uprawnień),

3)      w pozostałych przypadkach kar odwołanie nie przysługuje.

6.      Organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ustępie 5 pkt 1, w ciągu 3 dni i postanawia:

1)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

2)      odwołać karę,

3)      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

7.      Dyrektor szkoły, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ustępie 5 pkt 2, w ciągu 3 dni i postanawia:

1)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

2)      odwołać karę,

3)      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

8.      Od decyzji podjętej przez Organ prowadzący szkołę odwołanie nie przysługuje.

9.      Spory pomiędzy rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.