Rozdział IV - Zasady rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL - Rekrutacja do klasy „O”

TERMIN REKRUTACJI

 • Obowiązuje nabór ciągły od momentu rozpoczęcia rekrutacji decyzją Organu prowadzącego.

ZASADY REKRUTACJI

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w klasie „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przez wpisanie dziecka na listę zgłoszeń prowadzoną przez dyrektora szkoły i wyłożoną w sekretariacie szkoły.
 • Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń sporządzana według kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL oraz Niepublicznego
  Polsko – Angielskiego Przedszkola Artystycznego „LENKOWO”.
 • Rodzice do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły Karty Informacyjnej o Dziecku wypełnianej przez macierzyste przedszkole według wzoru udostępnionego
  w sekretariacie szkoły.
 • Spotkanie z dziećmi wpisanymi na listę zgłoszeń i ich Rodzicami odbywa się z końcem kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę. Dzieci spotykają się z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, psychologiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka. Rodzice spotykają się z dyrektorem szkoły w celu poznania oferty edukacyjnej oraz organizacji pracy szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia
  o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców
  ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL.
 • Formularz umowy o kształcenie dziecka w klasie „O” uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przedstawia dyrektor szkoły.
  W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienie o przyjęciu dziecka do szkoły.
 • W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę - wpisowe do klasy „O”. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.