Rozdział II - Organizacja pracy szkoły VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą od godz. 7.00 do godz.18.00 i pracuje na jedną zmianę. Zmianę godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych zatwierdza dyrektor szkoły. Czas zakończenia zajęć dydaktycznych oraz kół zainteresowań określa ustalony i zatwierdzony przez dyrektora szkoły podział godzin.

2. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, oraz pracy sekretariatu szkoły i świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły.

3. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły do dyrektora szkoły , który po rozpoznaniu ich podejmuje stosowne decyzje.

4. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych rodzice lub opiekunowie omawiają z wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów, psychologiem szkolnym w godzinach określonych w harmonogramie dyżurów.

5. Dyrektor szkoły przyjmuje Rodziców w sprawach indywidualnych w terminach określonych w harmonogramie dyżurów.

6. Zebrania wychowawców klas z Rodzicami odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego.